top of page

Gebruiksvoorwaarden

Wij danken u voor uw bezoek aan www.studiokrb.com

Bij gebruik van deze website gaat u akkoord met de onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Wij raden u aan om deze aandachtig door te nemen.

Beperking van aansprakelijkheid
 

De beheerder van deze website kan in geen geval tegenover wie dan ook en op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor:

enige vorm van rechtstreekse of onrechtstreekse schade, (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle verliezen van welke aard dan ook, werkonderbrekingen, schade aan programma's of andere gegevens op het besturingssysteem, van apparatuur, of andere eigendommen van de gebruiker), die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van deze website, een slechte werking van deze website of tijdelijke onbeschikbaarheid van deze website.

 

Verwerking van persoonlijke gegevens
 

De beheerder van deze website stelt alles in het werk binnen de mate van het redelijke om de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens te verzekeren. De gegevens die via deze website verzameld worden of die u actief beschikbaar stelt dienen om de website te optimaliseren voor de gebruikers en/of om onze dienstverlening te kunnen garanderen. Zo worden o.a. uw naam, telefoonnummer en e-mailadres gevraagd om u te kunnen contacteren wanneer u een informatie aanvraag doet via deze website. In een later stadium kan, indien nodig, ook gevraagd worden om uw adresgegevens zodat geboekte diensten kunnen volbracht worden of bestelde producten geleverd kunnen worden. Wij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor andere dan de beschreven doeleinden of deze gevens verstrekken aan derden zonder uw uitdrukkelijke goedkeuring.
Met het versturen van gegevens via deze website erkent de gebruiker dat de verzending van gegevens via het internet nooit vrij is van risico's. De schade die voortvloeit uit het gebruik van gegevens door derden kan in geen geval verhaald worden op de beheerder van deze website.


 

Gebruik van cookies

Door gebruik te maken van deze website kunnen cookies op de harde schijf van de computer van de gebruiker worden geïnstalleerd. Deze mini-bestanden worden enkel en alleen gebruikt om deze website te optimaliseren voor de terugkerende gebruiker. Deze cookies worden enkel gebruikt voor doeleinden gerelateerd aan uw bezoek van deze specifieke website, deze cookies worden niet gebruikt om het algemeen surfgedrag van de bezoeker na te gaan.

Uw internetbrowser laat u toe om het gebruik van cookies te verhinderen, u te waarschuwen wanneer een cookie wordt geïnstalleerd of dat de cookies nadien van de harde schijf worden verwijderd. Indien u het gebruik van cookies wenst te verhinderen of beperken raden wij u aan de help-functie van uw internetbrowser te raadplegen.

Juistheid

Ondanks de inspanning van de beheerder van deze website om de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist en up to date te houden kunnen er onjuistheden in de ter beschikking gestelde informatie schuilen. Indien u onjuistheden of onvoledigheden zou opmerken gelieve contact op te nemen met de beheerder van deze website zodat de nodige aanpassingen gedaan kunnen worden.

De inhoud van deze website kan te allen tijde zonder kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.

De beheerder van deze website kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van websites die naar deze website verwijzen of linken plaatsen naar deze website. Noch voor de inhoud van websites van derden waar u eventuele naar verwezen zou kunnen worden via deze website. Wij raden u sterk aan om aandachtig de gebruiksvoorwaarden en in het bijzonder de privacy verklaringen te lezen van iedere website die u bezoekt.

 

Privacybeleid

Wij hechten belang aan uw privacy. De informatie op deze website is van algemene aard en is bischikbaar zonder dat u persoonlijke gegevens dient te verstrekken. Indien u op basis van de informatie op deze website gebruik wenst te maken van onze dienstverlening kan er om persoonlijke gegevens gevraagd worden. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden om onze dienstverlening te kunnen garanderen, om u te contacteren indien u bijkomende informatie verzoekt of om u op de hoogte te houden van onze activiteiten en/of promoties. U kan zich als gebruiker, kosteloos en op verzoek, verzetten tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor direct marketing. Gelieve de beheerder van deze website hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.

Uw persoonsgegevens worden in geen geval doorgegeven aan derden. Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van de persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit kan de gebruiker van deze website een aanvraag indienen (schriftelijk, gedateerd en ondertekend) om, kosteloos, inzage te verkrijgen in de persoonlijke gegevens en deze, indien nodig, te corrigeren of vervoledigen.

Door gebruik te maken van deze website kunnen anonieme gegevens verzameld worden van niet-persoonlijke aard, zoals het type webbrowser of IP-adres, het besturingssysteem dat wordt gebruikt of de domeinnaam van de website waarlangs de gebruiker naar deze website werd doorgestuurd, of waarlangs die wordt verlaten. Dit maakt het mogelijk om de website continu te optimaliseren voor de gebruikers.

 

Schriftelijke documenten

Wanneer u beslist gebruik te maken van onze dienstverlening zal u gevraagd worden enkele documenten grondig te lezen en te ondertekenen. Hierin staan de algemene voorwaarden beschreven alsook eventuele bijkomende gemaakte afspraken. Deze documenten worden in tweevoud opgemaakt en u ontvangst een exemplaar van ieder document dat u ondertekent. Deze documenten zijn rechtsgeldig en dienen om de overeenkomst te staven bij eventuele geschillen.


Gebruik van fotografisch materiaal

Uw foto’s worden niet door ons gebruikt, noch aan derden verstrekt, voor welke reden dan ook, tenzij u uitdrukkelijke schriftelijke toestemming verleent voor het gebruik van uw foto’s door ons.

Foto’s mogen niet gebruikt worden voor erotische doeleinden, tenzij anders overeengekomen. Indien inbreuken worden vastgesteld kunnen maatregelen getroffen worden. Reproductie of ter beschikking stellen van fotografisch materiaal voor commerciële doeleinden dient schriftelijk te worden goedgekeurd door de beheerder van deze website. Auteursrecht
 

De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. U kan de ter beschikking gestelde informatie en beelden vrij bekijken en/of gebruiken voor persoonlijke doeleinden. In geval van reproductie of ter beschikking stelling aan het publiek dient u uitrukkelijke schriftelijke toestemming te verkrijgen, tenzij de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten een uitzondering voorziet.Toepasselijk recht
 

Alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze website of de gegevens die erop staan, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Bij gebruik van deze website onderwerpt de gebruiker zich aan de rechtspraak van de rechtbanken van het arrondissement Hasselt  en de gebruiker aanvaardt om alle geschillen enkel voor die rechtbanken te brengen.

 

Wijzigingen van de gebruiksvoorwaarden

De beheerder van deze website kan de gebruiksvoorwaarden ten allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen of aanvullen. Wij raden u aan om de gebruiksvoorwaarden regelmatig door te nemen.

 

 

De beheerder van deze website
 

Kristiaan Brenard

krb.photograpy.info@gmail.com

Ondernemingsnummer: 0756.541.107

bottom of page